Regulamin

Postanowienia ogólne

1.1. Polski Festiwal NVC Online prowadzony za pośrednictwem strony www.festiwalnvc.pl jest domeną należącą do organizatorki Agnieszki Bieńkowskiej, zwanej dalej „Usługodawcą”. Adres email: festiwalnvc@gmail.com (obsługiwany od 01.03.2024 do 14.07.2024).

1.2. Warunki zamawiania usług, czyli uczestnictwa w Festiwalu i uzyskania dostępu do nagrań reguluje niniejszy Regulamin.

1.3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem strony www zarezerwowanie miejsca na warsztatach festiwalowych oraz dostęp do nagrań festiwalowych w cenie podanej na stronie www.

1.4. Podane przez Usługodawcę na stronie internetowej ceny są cenami brutto.

1.5. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej informacje handlowe, w tym ceny oraz opisy warsztatów nie stanowią wiążących ofert, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy i mogą ulec nieznacznej modyfikacji organizacyjnej.

1.6. Do wzięcia udziału w Festiwalu niezbędne są:

a) urządzenie elektroniczne – laptop lub komputer z dobrym dostępem do Internetu;

b) zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Google Chrome;

c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

1.7. Usługodawca informuje, że współpracuje z dostawcą zewnętrznym zapewniającym ochronę treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w szczególności przez stosowanie haseł dostępu lub programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

1.8. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania przez Usługodawcę zabezpieczeń, o których mowa powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania przedmiotowego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Klienta programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

1.9. Zakup biletu na Festiwal jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

Płatności

 2.1. Klient może dokonać płatności za pośrednictwem systemu płatności online wyszczególnionym na stronie www.

2.2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Usługodawcy albo w chwili otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.

2.3. Po dokonaniu płatności system automatycznie wygeneruje i przyśle na adres email Klienta ‘Potwierdzenie dokonania płatności’, stanowiące rachunek. Jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT prześlij dane przed festiwalem na adres email: festiwalnvc@gmail.com

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

3.1. Wszelkie spory zostaną rozstrzygnięte drogą polubowną.

Charakter organizowanych wydarzeń online


4.1. Przedmiotowe wydarzenie online służy rozwojowi osobistemu, nie jest formą terapii i na warsztatach nie ma miejsca ani możliwości zaopiekowania traum uczestników ani tematów wymagających wsparcia psychoterapeutycznego.

Ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez stronę www jest Usługodawca.

5.2. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez usługodawcę danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami RODO.

5.3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę wymaga podania określonych danych osobowych Klienta.

5.4. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych, ma na celu wyłącznie prawidłową realizację zamówień, a także prawidłową realizację usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

5.5. Za wyraźną zgodą Klienta usługodawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych oraz marketingowych. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania  zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.

Postanowienia końcowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

6.3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2024 r.